AĞ YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı “Ağ Yönetcileri Derneği”dir. Derneğin kısa adı AYD olarak anılacaktır. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Madde 2: Derneğin Amaçları

Dernek, aşağıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek için, Ağ Teknolojilerine ilgi duyan kişileri bir araya getirir:

a.      Bilgisayar ağları yönetimi üzerine çalışan kişileri ve kuruluş temsilcilerini dernek çatısı altında toplayarak üyeler arasında etkin bir iletişim ve çalışma ortamını sağlamak,

b.      Bilgisayar ağları teknolojilerinin Türkiye’de tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

c.       Ağ teknolojileri üzerine tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

d.      Ağ teknolojileri üzerine her türlü araştırma ve çalışmaya destek vermek, bu tür çalışmalara ön ayak olmak,

e.      Ulusal ve uluslar arası kongre, konferans vb. etkinliklere aktif katılım sağlamak,

f.        Lise ve Üniversiteler’de ağ teknolojileri eğitim faaliyetlerine destekte bulunmak,

g.      Ağ yöneticileri arasında sosyal ve kültürel etkinliklere ortam hazırlamak,

h.      Ağ teknolojileri üzerine standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek.

Madde 3: Derneğin Etkinlikleri

AYD, Madde 2'de belirlenen amaçlarına ulaşmak üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:

a.      Üyeleri arasında etkin iletişimi sağlamak için gerekli yayınları muhtelif ortamlarda oluşturur, çalışma alanına giren konularda yayınlar yapar,

b.      Amaçlarını gerçekleştirilmek için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,

c.       Bilgisayar Ağları Teknolojilerinin tanıtımı, eğitimi ve yeni teknolojilerin tanıtılıp aktarılması, ortak kullanıcı sorunlarına çözüm bulunması amacıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde seminer, sergi, kurs, konferans, çalıştay, sempozyum vb. toplantılar düzenler, başka kişi ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş olanlarına temsilcileri aracılığı ile katılır,

d.      Bilgisayar Ağları Teknolojileri konusunda her türlü araştırma, çalışma ve çalışanlara destek verir; yazılım ve donanım olanakları sağlar, bu alanda çalışmaları teşvik amacıyla yarışmalar düzenler. Burs, ödül vb. çeşitli maddi kaynaklar sağlar,

e.      Bilgisayar Ağları ve İnternet Teknolojileri  ile ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş ve önerilerini ilgililerin dikkatine sunar, plan ve politikalar oluşmasına katkı verir,

f.        Amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunur, üye olur ve birlikte çalışmalara katılır,

g.      Kullanıcılar arasında teknik, sosyal ve kültürel etkinliklere ortam hazırlar,h. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona veya vakfa katılır, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar,

h.      Dernek çalışmaları için gereksinim duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

Madde 4: Yabancı Dernek ve Kuruluşlarla İlişkiler

Derneğin Genel Kurulu’nca kararlaştırılıp, Yönetim Kurulu’na verilen yetki üzerine, derneğin amaç ve etkinlikleri doğrultusunda çalışmalarda bulunan yabancı dernek ve kuruluşlar ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak ilişki kurulur.

Madde 5: Derneğin Kurucuları

Derneğin kurucularının adları ve soyadları, meslekleri ve sanatları ve tabiiyetleri tüzüğün 13. maddesinde gösterilmektedir.

Madde 6: Dernek Üyeliği

Madde 6.1: Üyelik Tanımı
Derneğin dört çeşit üyesi vardır.

a.      Kurucu Üyeler: Derneği kuran üyelerdir. Kurucu üyelerden istiyenler dernek kuruluşunda asil üye olurlar.

b.      Asil Üyeler: Bu tüzükteki niteliklere sahip olup, derneğe asil üye olmak üzere başvuran ve bütün tüzük hükümlerini kabul ederek yönetim kurulu tarafından üyeliği kabul edilmiş üyelerdir.

c.       Onursal Üyeler: Dernek için bir kazanç kabul edilen, toplumdaki sosyal yeri, kişilik ve eserleri ile derneğe önemli katkılarda bulunabilecek ve kendilerine Yönetim Kurulu’nca onursal üyelik unvanı verilen üyelerdir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Kendi istedikleri taktirde aidat verebilirler.

d.      Standart Üyeler: Derneğin amaç ve çalışma konularına yönelik etkinliklerine gönüllü olarak katılmak ve katkıda bulunmak isteyen üyelerdir. Misafir üyeler Derneğin sosyal tesislerinden yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak yararlanabilirler.

 

Onursal ve Standart Üyeler Genel Kurula ve Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilmelerine karşı oy kullanma, seçme ve seçilme hakları bulunmamaktadır.Bu tüzükte aksi belirtilmedikçe “üye” sözcüğü “asil üye” anlamında kullanılmıştır.

Madde 6.2: Üye Olma Koşulları

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, dernek amacını benimsemiş herkes derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanlar da Türkiye’de ikamet etme iznine sahip olmaları aranır. Dernekler kanununda belirtilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için ilgili mercilerden izin almış olmak şartı aranır. Derneğe üye olmak için, dernekçe hazırlanmış “üyelik giriş bildirgesi” başvuru sahibince doldurulup imzalanarak Yönetim Kurulu’na verilir. Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu en geç 30 gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayarak başvuru sahibine yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla duyurmak zorundadır.

Madde 6.3: Üyelerin Hak ve Sorumlulukları
Asil üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerinde eşit haklara sahiptir. Üyeler tüzükte tespit edilen giriş ve yıllık ödentilerini zamanında yapmak zorundadırlar. Üyeler dernekte kalmaya zorlanamaz ve istifa hakkına her an sahiptir. İstifa yazılı olarak Yönetim Kurulu’na yapılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar, oy haklarını devredemezler.

Madde 6.4: Üyeliğin Sona Ermesi
Dernek üyeliği;

a. Üyenin ölümü ile
b. Yönetim Kurulu’na verilen istifanın kabulü ile
c. Bir yıl aidat ödenmemesi halinde, Yönetim Kurulu’nun üyeye aidatı ödemesi konusunda bildirim yapmasına rağmen 3 ay içinde borç ödenmezse üyelik sona erer. Bu koşulda kişinin derneğe yeniden üye olabilmesi için eski aidatların ödenmesi gerekir.
d. Dernek tüzüğüne uyulmaması, dernek faaliyetlerini bozucu davranışların görülmesi, dernek amaçlarına aykırı hal ve hareketlerde bulunulması sonucu üyelik sona erer. Bu hallerin tespitinde veya şikayet yoluyla öğrenildiğinde Yönetim Kurulu, tüzüğün 8.5 maddesinde düzenlenen Disiplin Kurulu’nu görevlendirir. Disiplin Kurulu’nun tarafların şikayet ve savunmalarını alarak düzenleyeceği rapora Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu, bu rapora istinaden üyeliğin devamına veya sona ermesine karar verir. Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu raporunun aksi yönde karar aldığında, kararını gerekçelendirmek zorundadır. Tüzüğün söz konusu maddesi uyarınca dernek üyeliği sona eren kişilerin tekrar derneğe üye olabilmeleri için Genel Kurul kararı gereklidir.

Yukarıdaki a, b ve d bentleri tüm üyeler için geçerlidir. Yukarıdaki c ve d bentlerinde Yönetim Kurulu üyeye yazılı olarak duyuruda bulunur. Üyenin 30 gün içinde yazılı savunma hakkı vardır. Bu süre sonunda Yönetim Kurulu üyeliği devam ettirme veya sona erdirme kararı alır.

Madde 6.5: Temsil Yetkisi ve Hakkı

Derneğin etkinliklerine katılan tüzel kişiler, derneğin üyeleri arasından bir kişiye temsil yetkisi verebilir. Temsil yetkisi başvurusu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip, temsil edilen kuruluşa ve temsil eden kişiye yazılı olarak bildirildikten sonra temsil yetkisi yürürlüğe girer. Temsil yetkisi her genel kuruldan önce yenilenmelidir. Yenilenmeyen temsil yetkisi geçerliliğini yitirmiş sayılacaktır. Kuruluş istediği anda temsil yetkisini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurarak geri çekebilir. Temsil eden kişi de yazılı başvurusuyla temsil görevinden ayrılabilir.

Madde 7: Tüzel Kişilik Kazanılması ve İlk Genel Kurul

Dernek kuruluş bildirgesini ve eklerini İstanbul Valiliği’ne verdiği tarihte tüzel kişilik kazanır. Dernek bu tüzüğün gazetede yayımlandığı günü izleyen altı (6) ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar ve organlarını oluşturur.

Madde 8: Derneğin Organları

Derneğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’dur.

Madde 8.1: Genel Kurul

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul dernek üyelerinden oluşur ve toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Genel Kurul yılda bir defa olarak toplanır. Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine gündemindeki konuları görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılır. Denetleme Kurulu veya üyelerin beşte birinin başvurusu üzerine yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul’un toplantı çağrısı Yönetim Kurulu’nca bir (1) ay içerisinde yerine getirilmezse, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi, dernek üyeleri arasından üç (3) kişilik bir heyeti, Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurul her yılın Haziran ayında toplanır.

Madde 8.1.1: Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek ya da yazılı ya da elektronik posta ya da sosyal medya  ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle ertelenirse, bu durum ertelenme nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının ertelenme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı iki defadan fazla ertelenemez.

Madde 8.1.2: Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu aksini belirtmedikçe dernek merkezinin bulunduğu İstanbul’da yapılır.

Madde 8.1.3: Toplantı Yeter Sayısı

Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında üye tam sayısının salt çoğunluğu toplantı yeter sayısını belirler. İlk toplantılarda toplantı yeter sayı sağlanması koşuluyla toplantı yapılabilir ancak ikinci toplantılarda toplantı yeter sayısı aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısından az olamaz.

Madde 8.1.4: Toplantının Yapılış Usulü

Genel Kurul toplantıları, toplantıyı yönetmekle sorumlu olan Divan Kurulunun toplantıya katılanlar arasından oylama ile seçilmesiyle başlar.

 

 

Madde 8.1.5: Toplantılarda Görüşülecek Konular

Toplantının gündemi Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Genel Kurul’da yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular, Genel Kurul’un kabul etmesi halinde gündeme alınır.

Madde 8.1.6: Oy Verme

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz.

Madde 8.1.7: Genel Kurul’un Oy ve Yetkileri

Genel Kurul’un oy ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a)      Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu seçmek,

b)     Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak,

c)      Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulu’nu aklamak,

d)     Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e)      Dernek için taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

f)       Yönetim Kurulu’nca gereksinime göre belirlenen personel kadrolarını onaylamak,

g)      Dernek içi çalışmalar ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yönetmelikleri kabul etmek,

h)      Bu tüzükte yer almayan fakat mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması hükme bağlanan görevleri yerine getirmek,

Genel Kurul alacağı bir kararla (e),(f) ve (g) bentlerinde gösterilen yetkilerini Yönetim Kurulu’na devredilebilir.

Madde 8.2: Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, 1 yıl görev yapmak ve beş (5) asil, beş (5) yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul’ca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Asil üyeliklerde üyeliğin sona ermesi veya toplantılara özürsüz katılmama nedenleriyle boşalma olması halinde, yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre Yönetim Kurulu asil üyeliğine başkan tarafından çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu en az altı ayda bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu’nca geçerli özrü olmaksızın üst üste iki kez toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.

Madde 8.2.1: Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

a)      Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Derneği temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden birine ya da bir kaçına yetki vermek,

b)     Derneğin amacına uygun faaliyetlerini yürütmek ve faaliyetlere ilişkin kararlar almak,

c)      Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemlerini usulüne ve yasalara uygun olarak yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

d)     Genel Kurul’ları zamanında toplamak, toplantılara ilişkin tüm işlemleri yerine getirmek,

e)      Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

f)       Genel Kurul’un verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

g)      Gerekmesi durumunda genel sekreterlik teşkilatı kurmak, buraya belirleyeceği koşulları taşıyan bir genel sekreter atamak,

h)     Gerek duyduğunda danışma grupları veya üyeleri arasından çalışma grupları kurmak ve kaldırmak,

i)        Dernek tüzüğünün ve mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

j)        Dernek gelirinin bütçe çerçevesinde mahalline sarf ve dernek para ve mallarının iyi muhafaza ve idaresini temin etmek,

k)      Derneğin icra organı olarak ana tüzük ve kanunlar çerçevesinde derneğe ait bütün işleri yapmak ve yaptırmak,

l)        Üye başvurularını kabul ya da reddetmek

Madde 8.3: Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu, 1 yıl görev yapmak ve üç (3) asil üç (3) yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul’ca seçilir. Denetleme Kurulu yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan seçer.

Madde 8.3.1: Denetleme Kurulu’nun Görevleri

Denetleme Kurulu yılda en az iki (2) kere, derneğin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve gereken belgelere dayanıp dayanmadığını inceler, gerektiğinde Yönetim Kurulu’ndan açıklama isteyebilir ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Madde 8.4: Genel Sekreterin Görevleri

Derneğin işlemlerini yürütmek için atanan Genel Sekreter’in görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Madde 8.5: Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu, üyelerin, Dernek çalışmalarında ve Derneğin işleyişi sırasında uymaları gereken davranışlara uymaması sonucunda Derneğin hizmetlerini verimli ve sağlıklı vermesini engelleyecek durumların oluşması ile ilgili konularda Derneğin ve üyelerin haklarını korumak amacıyla konuyu incelemek, rapor hazırlamakla görevlidir. Ayrıca Kurul, Yönetim Kurulu ile birlikte disiplin yönetmeliğini oluşturmak ve üyelerin bilgisine sunmakla görevlidir. Disiplin Yönetmeliği Yönetim Kurulu tarafından onayladıktan sonra yürürlüğe girer.

Disiplin Kurulu Denetleme Kurulunun kendi içinden seçeceği bir (1), Yönetim Kurulunun kendi içinden seçeceği Yönetim Kurulu Başkanı olmamak koşuluyla bir (1) ve varsa Onursal Başkan’dan oluşur.

 

 

Madde 8.6: Onursal Başkan

Onursal Başkan Ağ Yöneticileri Derneği’nin kurulması için fedakarlıklarda bulunan, Ağ Yöneticileri camiasının önde gelen isimlerinden Yönetim Kurulu kararı ile seçilebilir. Onursal Başkan istediği zaman Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Madde 8.7: Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Genel Kurul’ca seçimi izleyen otuz (30) gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları’na seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları İstanbul Valiliği’ne yazı ile bildirilir.

Madde 9: Derneğin Gelirleri

Madde 9.1: Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir:

a)      Üye yıllık ödentileri,

b)     Derneğin amaç ve etkinlikleri ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve çalışmaların istenilen hedeflere ulaştırılması için konu ile ilgili kuruluşlardan alınan giderlere katılım payı,

c)      Derneğe yapılan her türlü bağışlar,

d)     Yayın, toplantı, yemek, gösteri, balo, gezi, konser, piyango vb. faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

e)      Eğitim, seminer, sempozyum, kurs ve sergi gelirleri,

f)       Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardag) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

g)      Diğer gelirlerden ibarettir.

Madde 9.2: Üye Yıllık Ödentileri
Üyelerden giriş ödentisi alınmaz. Yıllık ödenti miktarı yirmi Türk Lirası (20 TL) olarak belirlenmiştir. Ödentilerin şekline de Yönetim Kurulu karar verir. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.Yıllık aidat ödemeleri öncelikle varsa eski dönem aidat borçlarına mahsup edilir.

Madde 9.3: Defter ve Kayıtlar

Dernek aşağıdaki defterleri tutar:
1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Madde 9.4: Gelir ve Giderlerinde Usul

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Madde 10: Tüzük Değişiklikleri

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanılabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılanların 2/3 oy çokluğu ile alınır.

Madde 11: Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi

Dernek Genel Kurul’u her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda üyeler Dernekler Kanunu’nun 2. maddesine uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde Ankara Valiliği’ne yazı ile bildirilir. Genel Kurul’ca fesih kararı verilmesi halinde üç (3) kişilik bir Tasfiye Kurulu, tasfiye için Genel Kurul’ca görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığının ne şekilde ve nereye devredileceği Genel Kurul’ca saptanır.

Madde 12: Genel Hüküm

Tüzükte yer almayan hususlar hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 13: Kurucular

Derneğin kurucuları aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı

Mesleği

Tabiiyeti

Abdurrahim Orhun Patiz

Ağ Uzmanı

T.C.

Arda Alemdaroğlu

Ağ Uzmanı

T.C.

Asım Güneş

Yazılım Uzmanı

T.C.

Avni German

Ağ Uzmanı

T.C.

Barış Özay

Ağ Uzmanı

T.C.

Cem Taylan Bozkurt

Ağ Uzmanı

T.C.

Gökhan Akın

Ağ Uzmanı

T.C.

İsmet Burak Atakanı

Ağ Uzmanı

T.C.

Mehmet Burak Uysal

Ağ Uzmanı

T.C.

Murat Akdağ

Ağ Uzmanı

T.C.

Oğul Çeliksoydan

Ağ Uzmanı

T.C.

Ozan Bük

Ağ Uzmanı

T.C.

Seda Bilgin

Ağ Uzmanı

T.C.

Sınmaz Ketenci

Ağ Uzmanı

T.C.

Tugay Sarı

Ağ Uzmanı

T.C.

 

Madde 14: Şubelerin Kuruluşu

Dernek gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Ancak bir ilde birden fazla şube açılamaz. Şube kuruluşuyla ilgili olarak dernek Merkez Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Madde 14.1: Şubelerin Organları
Şubelerin organları aşağıdaki gibidir:

a)      Şube Genel Kurulu

b)     Şube Yönetim Kurulu

c)      Şube Denetleme Kurulu

Madde 14.2: Şube Genel Kurulu

Genel Kurul, şubenin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul şubenin dernek üyelerinden oluşur ve toplantıya Şube Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Genel Kurul her yıl Nisan ayı içinde Şube Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarihte olağan olarak toplanır. Şube Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine gündemindeki konuları görüşmek üzere olağanüstü Şube Genel Kurul Toplantısı yapılır. Şube Denetleme Kurulu’nun veya üyelerden beşte birinin başvurusu üzerine yapılması gereken olağanüstü Şube Genel Kurul toplantısı çağrısı Şube Yönetim Kurulu’nca 1 ay içinde yerine getirilmezse, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmak ile görevlendirir.

Madde 14.2.1: Çağrı Usulü
Şube Genel Kurulu çağrı usulü için Madde 8.1.1'de anlatılan yöntem geçerlidir.

Madde 14.2.2: Toplantı Yeri
Genel Kurul toplantıları şubenin bulunduğu ilde yapılır.

Madde 14.2.3: Toplantı Yeter Sayısı
Şube Genel Kurul toplantılarında şube üye tam sayısının yarısı toplantı yeter sayısını oluşturur.

Madde 14.2.4: Toplantının Yapılış Usulü
Şube Genel Kurul toplantıları Madde 8.1.4'te belirtilen şekilde yapılır.

Madde 14.2.5: Toplantılarda Görüşülecek Konular

Toplantının gündemi Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Genel Kurul’da yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular, Şube Genel Kurulu’nun kabul etmesi halinde gündeme alınır. Şube Genel Kurulları’nca dernek tüzüğünde değişiklik yapılamaz.

Madde 14.2.6: Oy Verme
Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz.

Madde 14.2.7: Şube Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a)      Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu seçmek,

b)     Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulu’nu aklamak,

c)      Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

d)     Şube için taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi hususunda Şube Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

e)      Şube Yönetim Kurulu’nca ihtiyaca göre belirlenen personel kadrolarını onaylamak ve personel ücretlerini tespit etmek,

f)       Şube içi çalışmalar ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yönetmelikleri kabul etmek,

g)      Bu tüzükte yer almayan fakat mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması hükme bağlanan görevleri yerine getirmek

Genel Kurul, alacağı bir kararla (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen yetkilerini Yönetim Kurulu’na devredebilir.

Madde 14.3: Şube Yönetim Kurulu
Şube Yönetim Kurulu, bir (1) yıl görev yapmak ve yedi (7) asil yedi (7) yedek üyeden oluşmak üzere Şube Genel Kurulu’nca gizli oyla seçilir. Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir yazman ve bir sayman seçer. Asil üyeliklerde üyeliğin sona ermesi veya toplantılara özürsüz katılmama nedenleriyle boşalma olması durumunda, yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre Şube Yönetim Kurulu asil üyeliğine başkan tarafından yazılı olarak çağrılması zorunludur.

Şube Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Şube Yönetim Kurulu’nca gerekli özrü olmaksızın üst üste iki kez toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.

Madde 14.3.1: Şube Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Şube Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a)      Derneği ilde temsil etmek,

b)     Derneğin amacına uygun faaliyetleri yürütmek ve faaliyetlere ilişkin kararlar almak,

c)      Şubenin gelir ve giderlerine ilişkin işlemlerini usulüne ve yasalara uygun olarak yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Şube Genel Kurul’una sunmak,

d)     Şube Genel Kurul’larını zamanında toplamak, toplantılara ilişkin tüm iş ve işlemleri yerine getirmek,

e)      Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Şube Genel Kurulu’na sunmak,

f)       Şube Genel Kurulu’nun verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

g)      Şube için Genel Sekreterlik teşkilatı kurmak, buraya belirleyeceği koşulları taşıyan bir genel sekreter atamak,

h)     Gerek duyduğunda danışma grupları veya üyeleri arasından çalışma grupları kurmak ve kaldırmak,

i)        Dernek tüzüğünün ve mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

j)        Alınan tüm kararları ve faaliyetleri düzenli biçimde Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı biçimde bildirmek,

k)      Merkez Yönetim Kurulu ile irtibatı sağlamak, Merkez Yönetim Kurulu’nun alacağı kararların uygulanmasını sağlamak

Madde 14.4: Şube Denetleme Kurulu

Şube Denetleme Kurulu, 2 yıl görev yapmak ve 3 asil 3 yedek üyeden oluşmak üzere Şube Genel Kurulu’nca seçilir. Şube Denetleme Kurulu yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan seçer.

Madde 14.4.1: Şube Denetleme Kurulu’nun Görevleri
Şube Denetleme Kurulu yılda en az iki kere, şubenin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve gereken belgelere dayanıp dayanmadığını inceler, gerektiğinde Şube Yönetim Kurulu’ndan açıklama isteyebilir ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kurulu’na sunar.

Madde 14.5: Şube Genel Sekreteri’nin Görevleri
Şubenin iş ve işlemlerini yürütmek için atanan Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Madde 14.6: Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Şube Genel Kurulu’nca seçimi izleyen otuz (30) gün içinde Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, mesleği ve ikametgahları o ilin valiliğine yazı ile bildirilir.

Madde 14.7: Şubelerin Tabii Olacağı Hükümler
Dernek şubeleri hakkında da 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun hükümleri uygulanır. Ancak;
a) Şube Genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Şube Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

b) Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki (2) ay önce bitirmek zorundadır.

Madde 15: Yurtdışı Derneklere Üyelik

Yurt dışındaki aynı amaçlı faaliyetleri gösteren derneklere, vakıflara ve/veya federasyonlara üye olabilir ve şube açabilir. Yurt dışı derneklere üyelik ve yurt dışında şube açılması konusunda Dernekler Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

Madde 16: Lokal Açma

Dernek merkez ve şubeleri, mahallin en büyük mülki amirinden izin almak suretiyle bir lokal açabilir.

Madde 17: Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, yılda bir, Nisan ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Bu tarih genel kurulu izini ile yılın başka bir ayına alınabilir.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Ayrıca, şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

 

Madde 18: Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 19: Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Geçiçi Yönetim Kurulu Üyeleri:

Gökhan AKIN (Başkan)

Abdurrahim Orhun Patiz (Üye)

Ozan Buk (Üye)

Mehmet Burak Uysal (Üye)

Avni German (Üye)